Overeenkomst

Behandelovereenkomst 2021

Adem & Cranio Praktijk Driebergen
Arnhemsebovenweg 285 A
3971 MH Driebergen

 

Vergoeding en betaling

De Methode van Dixhoorn wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering (alternatieve pakket of een pakket beweegzorg).

Logopedie zit in het basispakket en zal in principe door de zorgverzekeraar worden vergoed mits er een medische indicatie is. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U ontvangt aan het eind van de maand een factuur die u na betaling kunt indienen bij uw verzekeraar.

De hoogte van de vergoeding verschilt per type polis (natura- of restitutiepolis) en zorgverzekering. Voor vergoeding is een geldige verwijzing van arts of specialist nodig.  Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico van €385,-.

Tarieven 2021

  • Behandeling 50 minuten – €70,00
  • Behandeling 30 minuten – €40,00
  • Toeslag voor behandeling aan huis/instelling – €15,00
  • Verslaglegging aan derden (m.u.v. verwijzer, per half uur) – €40,00

Afspraken

Voor het maken en afzeggen van afspreken kunt u de praktijk bereiken via:

Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd.  Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt €35,00.

Privacy en gegevensbescherming

Om u goed te kunnen behandelen en voor de verwerking van de declaraties door de zorgverzekering moet ik diverse persoonsgegevens van u verwerken.  In het privacyreglement  op de website www.ademcraniopraktijk.nl kunt u lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

De WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de AVG (Algemene Verordening Gegevens)

Binnen de praktijk gelden de regels van de WGBO en de AVG. De WGBO beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO regelt o.a.  het recht op informatie over de medische situatie; toestemming voor een medische behandeling;  inzage in het medische dossier;  recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens; recht op vrije therapeutenkeuze;  vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf kunnen beslissen

Naast rechten hebben cliënten ook plichten: ze moeten de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van hun problematiek.

De AVG beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt o.a. dat u aan uw therapeut toestemming moet geven voor het opvragen en doorgeven van informatie aan derden, die voor de behandeling noodzakelijk is. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft u deze toestemming. De praktijk is AVG-proof. U kunt dit verder nalezen in het privacyreglement die u kunt vinden op de website www.ademcraniopraktijk.nl  onder het kopje De Praktijk.

Klachten

Mochten er klachten of vragen zijn dan is het natuurlijk fijn als u dat eerst met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u met de klacht terecht bij:

Klachtenloket Paramedici
Klachtenloket Methode van Dixhoorn
Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

Meer informatie hierover kunt u vinden op  onze site, onder het kopje De praktijk bij klachtenregeling.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Zorgverleners kunnen te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld in Kindermishandeling ontwikkeld. Als therapeut ben ik verplicht deze te volgen.

Middels het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en dat u uw behandeling bij Adem & Cranio Praktijk Driebergen wilt laten uitvoeren.

Ondertekening

12 + 11 =